پايگاه اطلاع رساني گروههای آموزشی سازمان آموزش و پرورش استان کرمانشاه

 

                                                                    باسمه تعالي                                                 

                           سازمان آموزش و پرورش استان كرمانشاه  

             معاون آموزش و نوآوری

برنامه عملياتي سالانه كارشناسي تكنولوژي و گروه هاي آموزشي در محور بهبود روشهای یادگیری و یاد دهی سال تحصيلي 89/1388

برنامه

ردیف

فعاليت

واحد

مقدار

زمان

بهبود روشهای یادگیری ویاد دهی

 

1

 

برگزاری کارگاه تخصصی درراستای بهبود کیفیت شیوه های آموزش و یادگیری ویژه دبیران دروس ، ادبیات فارسی ،زبان انگلیسی ، ادبیات عربی(3) ، دینی و قرآن و فلسفه و منطق

برنامه

 

5

15/7/88الی  30/11/88

2

برگزاری گردهمایی سر گروه های نواحی و مناطق تابعه

دوره

21

10/7/88 تا 30/10/88

3

ارائه الگوهای یادگیری بر اساس نظریه های نوین با توجه به سبک تالیف کتاب های  درس دینی و قراَن

مجلد

1

1/8/88 تا 30/11/88

4

بر گزاری مسابقه کتابخوانی دبیران تاریخ ، فیزیک ، عربی ، دفاعی ، دینی ، اقتصاد ، زیست شناسی ، فلسفه و منطق ، ادبیات فارسی، رایانه و زبان انگلیسی و پرورشی

برنامه

11

1/8/88 تا 30/1/89

5

شناسایی و تقدیر از دبیران موفق در زمینه استفاده از روش های فعال تدریس

برنامه

به تناسب

در طول سال تحصیلی

6

شناسایی مدیران موفق در راستای فعال سازی شورای دبیران
(بر اساس مستندات)

برنامه

به تناسب

در طول سال تحصیلی

7

برگزاری مسابقه بهترین برنامه هفتگی فعالیت آزمایشگاه و کارگاه ویژه مدیران

برنامه

1

1/7/88 تا 30/1/89

8

برگزاری مسابقه طرح درس نویسی مبتنی بر نظریه های یادگیری و آموزشی  و مبتنی بر IT ویژه دبیران دروس تاریخ( کشوری) ، زمین شناسی ، دفاعی ، اقتصاد ، زیست شناسی ، فلسفه ، جغرافیا ، ادبیات فارسی ، ریاضی ، زبان انگلیسی ، علوم اجتماعی( کشوری) ، روان شناسی و رایانه

دوره

13

1/8/88 تا 30/1/89

9

بازدیداز واحدهای آموزشی و نظارت بر فرآیند تدریس و ارایه بازخورد

کلاس

418

در طول سال تحصیلی

10

بازدید از روند بهره گیری از نرم افزارهای آموزشی در فرآیند تدریس در دروس ادبیات عرب ، فیزیک ،جغرافیا ، تاریخ ، شیمی ، ادبیات فارسی و زبان انگلیسی ، زمین شناسی و روان شناسی

برنامه

168

در طول سال تحصیلی

 

11

برگزرای جشنواره روش های تدریس  در دروس زبان و ادبیات فارسی1،زبان انگلیسی2،ریاضی سوم تجربی 

برنامه

3

30/8/88 تا 30/5/89

12

تحلیل و بررسی موانع یادگیری درس عربی(کشوری)

پروژه

1

آخر بهمن

13

فراخوان طراحی درس نامه الکترونیکی فارسی(کشوری)

برنامه

1

در طول سال تحصیلی

14

برگزاری جشنواره تجربیات خلاقانه درس دینی و قرآن (کشوری)

برنامه

1

در طول سال تحصیلی

15

شرکت در گردهمایی آموزشی سرگروه های کشور دروس: ریاضی ،زبان، اقتصاد، مدیران ،دفاعی ، رایانه ، زیست شناسی، زمین شناسی 

دوره

8

به تناسب زمان بندی دبیرخانه

16

برگزاری مسابقه غیر حضوری کاربرد روش های تدریس هوش های چند گانه درس روان شناسی (کشوری)

برنامه

1

در طول سال تحصیلی

17

ارسال مقاله جهت درج در فصلنامه دبیرخانه های ریاضی، عربی، زمین شناسی، فیزیک و شیمی

مجلد

5

به تناسب زمان بندی انتشار فصلنامه دبیرخانه

18

فراخوان طراحی آموزشی بر اساس مصداق یابی کار آفرینی در جغرافیا(کشوری)

برنامه

1

در طول سال تحصیلی

                                                                 

                                                                                                                          

                        

 

برنامه

ردیف

فعاليت

واحد

مقدار

زمان

ارتقا هدف های آموزشی

 

1

فراخوان سوال واگرا بر اساس کتب جغرافیا ،روان شناسی

سوال

2

1/7/88 تا 30/1/89

2

به روز رساني  وبلاگ  های  طراحی شده توسط کل گروه های آموزشی

مگابايت

21

1/7/88 تا 30/4/89

3

فراخوان مقاله ويژه دبيران  زيست شناسي ، اقتصاد ،  روان شناسی، تاریخ ، فلسفه ، اجتماعی ،  زبان انگلیسی(کشوری) ،آمادگی دفاعی(کشوری) ، زمین شناسی و رایانه

پروژه

9

1/7/88 تا 30/1/89

4

فراخوان تجربیات خلاقانه دبیران شیمی و ادبیات فارسی و تاریخ (کشوری)

برنامه

2

1/7/88تا30/1/89

5

مسابقات علمي ، آزمايشگاهي دانش آموزي در دروس فيزيك ، زيست شناسي، شیمی ورایانه

برنامه

4

15/9/88 تا 30/2/89

6

به روز رسانی وب سایت جامع گروه ها و لینک آن به سایت سازمان

مکابایت

1

در طول سال تحصیلی

7

شناسایی و تقدیر ازمعلمان فعال در زمینه استفاده از نرم افزارهای آموزشی در فرآیند تدریس( بر اساس مستندات )کل گروه های درسی

برنامه

به تناسب

15/ 7/ 88 تا20/1/89

8

فراخوان تهیه عکس و فیلم و بروشور از مناطق زیست محیطی

برنامه

1

1/7/88 تا 30/10/88

9

فراخوان تهیه و تولید تصاویر جغرافیایی(کشوری)

تصویر

1

طول سال تحصیلی

10

برگزاری کلاس آموزش خلاقیت و نوآوری درس دفاعی

کلاس

1

1/7/88 تا 30/10/88

11

تهیه و توزیع نرم افزار آموزشی بر  اساس هدف های آموشی  درس اقتصاد

مگابایت

1

1/7/88 تا 20/12/88

12

تهیه و ارسال خبرهای علمی و پژوهشی استان در دروس فلسفه منطق

بروشور

1

1/7/88 تا 30/10/88

13

ارزیابی و نظارت بر برنامه هفتگی و چگونگی فعالیت کارگاه های رایانه در بازدید ها

برنامه

24

در طول سال تحصیلی

14

برگزاری کارگاه آموزشی مرحله ای دبیران(سرگروه دبیر) در خصوص مفاهیم کتاب درسی ریاضی (2) و تاریخ

جلسه

2

15/7/88 تا 30/11/88

15

شناسایی و تقدیر از دبیران فعال در زمینه استفاده از وسایل کمک  آموزشی در تدریس

برنامه

به تناسب

در طول سال تحصیلی

16

برگزاری مسابقه طراحی سوال المپیاد علمی ویژه دبیران ریاضی ، فیزیک ، شیمی و زیست شناسی

سوال

4

1/7/88 تا 30/1/89

17

بر گزاری مسابقه دست ساخته های دبیران و دانش آموزان از آزمایش های کتب  زیست شناسی و زمین شناسی  

برنامه

2

1/7/88 تا 20/12/88

18

برگزاري مسابقه علمي ويژه دانش آموزان در دروس ریاضی  (2) ، عربي،زبان انگلیسی ، شیمی ، دین وزندگی(1) ، تاریخ ، زمین شناسی ، فلسفه و منطق زیست شناسی ،اقتصاد،فیزیک

آزمون

11

1/8/88 تا 30/1/89

19

برگزاری مسابقه بهترین مدرسه از نظر عملکردهای آموزشی (گروه مدیران)

برنامه

1

30/7/88تا30/2/89

20

شرکت در همایش سرگروه های کشور دروس: جغرافیا و ادبیات

دوره

2

زمان بندی دبیرخانه

221

برگزاری مسابقه  کلیپ  و محتوای الکترونیکی در دروس: ریاضی و اجتماعی

مگابایت

2

زمان بندی دبیرخانه

22

ارسال آزمون های روانی به دبیرخانه روان شناسی

آزمون

1

زمان بندی دبیرخانه

23

ارسال مقاله جهت فصلنامه دروس اقتصاد، فلسفه ، مدیران ، رایانه و زیست شناسی

مجلد

5

طول سال تحصیلی

برنامه عملياتي سالانه كارشناسي تكنولوژي و گروه هاي آموزشي در محور ارتقا هدف های آموزشی سال تحصيلي 89/1388

 

 

Oval: 3
                                                                      باسمه تعالي                                                   نمون برگ

                           سازمان آموزش و پرورش استان كرمانشاه  

معاون آموزش و نوآوری

برنامه عملياتي سالانه كارشناسي تكنولوژي و گروه هاي آموزشي در محور مشارکت در

برنامه عملياتي سالانه كارشناسي تكنولوژي و گروه هاي آموزشي در محور مشارکت در برنامه ریزی درسی سال تحصيلي 89/1388

برنامه

ردیف

فعاليت

واحد

مقدار

زمان

مشارکت در برنامه ریزی درسی

1

فراخوان توليد محتواي الكترونيكي بر اساس محتوای کتب درسی دانش آموزی و دبیران در دروس دین وزندگی ، علوم اجتماعی ،زبان انگلیسی ، عربی، فلسفه ، رایانه ، روان شناسی ، شیمی، فیزیک، زمین شناسی(کشوری)

مگابايت

8

1/7/88 تا 31/1/89

2

نقد و بررسی کتب معارف اسلامی پیش دانشگاهی  ،فلسفه و منطق ، 3 عمومی(کشوری) ، زبان انگلیسی (1) ، اقتصاد (کشوری)، آمادگی دفاعی و جغرافیای استان (کشوری)

کتاب

6

15/ 7/ 88 تا 30/1/89

3

برگزاری مسابقه وبلاگ نویسی ویژه دانش آموزان و دبیران بر اساس محتوای کتب درسی در دروس روان شناسی ،زمین شناسی ،ریاضی،رایانه، زیست شناسی ، اقتصاد ، دفاعی و جغرافیا 

مگابایت

8

15/ 7/ 88 تا 30/1/89

4

توضیح اصطلاحات کتب جغرافیا ،زمین شناسی  ، فیزیک و زیست شناسی

مجلد

4

1/7/88 تا 30/10/88

5

تدوین کتاب جغرافیای استان

مجلد

1

در طول سال تحصیلی

6

معرفی ایستگاه های زمین شناسی استان جهت بازدید علمی

مجلد

1

20/7/88 تا 0/10/88

7

تهیه بروشور آموزشی در راستای تسهیل محتوای آموزشی کل گروه های درسی دو نوبت

بروشور

34

1/7/88 تا 15/12/88

8

بازدید علمی دبیران فیزیک  و زیست شناسی ، شیمی و اقتصاد از مراکز صنعتی بر اساس اهداف کتب درسی

برنامه

3

1/8/88 تا 30/1/89

9

پیش بینی دوره ضمن خدمت با عنوان برنامه ریری درسی ویژه مدیران

برنامه

1

1/7/88 تا 1/10/88

10

بررسی میزان جذابیت و مقبولیت محتوای کتاب ریاضی (1) جامعه شناسی 2 پایه  سوم ، روان شناسی  از نظر دانش آموزان

پروژه

3

1/8/88 تا 30/1/89

11

برگزاری گردهمایی مشترک با اساتید دانشگاه و مراکز آموزش عالی در خصوص محتوای کتب درسی

جلسه

1

1/7/88 تا 30/8/88

12

برگزاری کارگاه تخصصی با محوریت نقد و تحلیل محتوای کتب درسی( جغرافیای استان) ویژه سرگروه های درس جغرافیا

برنامه

1

1/9/88 تا 30/11/88

13

برگزاری مسابقه بهترین نقد و بررسی محتوای کتب ریاضی (2) و تاریخ ایران و جهان و دین و زندگی پیش دانشگاهی

برنامه

2

1/8/88 تا 30/1/89

14

برگزاری مسابقه طراحی تکالیف مکمل کتب درسی درس دفاعی

برنامه

1

1/8/88 تا 30/1/89

15

برگزاری شب شعر براساس مضامین اشعار کتاب

برنامه

1

اردیبهشت 89

16

قطب بندی مناطق (مدیران)

برنامه

1

مهرماه

17

ارسال مقاله با رویکرد روش ها و نقد و بررسی به دبیرخانه زبان ،دینی و دفاعی

مجلد

2

زمان بندی دبیرخانه

18

شرکت در گردهمایی کشوری دروس : روان شناسی ، دینی ، فیزیک،اجتماعی ،شیمی ، ادبیات فارسی

دوره

6

زمان بندی دبیرخانه

19

برگزاری گردهمایی کشوری سرگروه های تاریخ

دوره

1

شش ماه اول

20

تهیه و انشار فصلنامه دبیرخانه تاریخ

مگابایت

1

طول سال تحصیلی

21

برگزاری مسابقه دست سازه ها و نوآوری ها در درس

برنامه

1

زمان بندی دبیرخانه

22

فراخوان فیلم و پویا نمایی زیستی

مگابایت

1

زمان بندی دبیرخانه

23

همکاری در نظر سنجی درس اقتصاد

برنامه

1

زمان بندی دبیرخانه

                  

                  

برنامه عملياتي سالانه كارشناسي تكنولوژ ي و گروه هاي آموزشي در محور ارتقا سطح یادگیری و نظارت بر ارزشیابی سال تحصيلي 89/1388

برنامه

رديف

فعاليت

واحد

مقدار

زمان

ارتقا سطح یادگیری و نظارت بر ارزشیابی

1

برگزاری مسابقه طراحی بروشور آموزشی در خصوص شیوه های نوین ارزشیابی ویژه دبیران فلسفه و دینی و قرآن و روان شناسی

بروشور

3

1/7/88تا30 /1/89

2

نظارت بر عملکرد گروه های آموزشی مناطق و نواحی و ارزیابی آن بر 21 عنوان درسی و ارایه بازخورد

برنامه

24

1/7/88 لغایت 30/3/89

3

نظارت و  بررسی 5 درصد اوراق امتحانی کل گروه های درسی

برنامه

17

1/3/89 لغایت 30/3/89

4

برگزاری گارگاه آموزشی در خصوص تبیین برنامه ارزیابی از عملکرد آموزشی مدارس ویژه کارشناسان گروه های آموزشی در نواحی و مناطق

گردهمایی

1

1/7/88 لغایت 30/8/88

5

بازدید از چگونگی فعالیت گروه های آموزشی در نواحی و مناطق و ارائه بازخورد مقتضی

برنامه

24

در طول سال تحصیلی

6

برگزاری کارگاه شیوه های کیفیت بخشی به سوالات درس زمین شناسی و زیست شناسی

دوره

2

1/7/88 لغایت 30/8/88

7

تحلیل و بررسی نمرات درس زبان انگلیسی 3 وزبان وادبیات فارسی،تاریخ ایران وجهان2،عربی3و  وارائه بازخورد مناسب

پروژه

5

20/9/88 تا 29/12/88

8

فراخوان سوالات طبقه بندی شده و فرادانشی دروس عربی ،زیست شناسی ،رایانه ،آمادگی دفاعی ،فلسفه ومنطق  -

برنامه

5

1/7/88تا30 /1/89

9

طراحی بروشور آموزشی با موضوعیت چگونگی طراحی سوال  و شرایط برگزاری یک آزمون خوب ویژه گروه آموزشی مدیران  

بروشور

2

20/8/88تا 20/10/88

10

نظارت بر عملکرد و فعالیت متصدیان آزمایشگاه فیزیک شیمی زیست شناسی و رایانه

دوره

به تناسب

در طول سال تحصیلی

11

نقد و بررسی سوالات امتحانات خرداد ماه در کلیه گروه های درسی

سوال

17

15/ 7/88 تا 29/12/ 88

12

ارسال لوح فشرده منتخبین نقد و بررسی سوال سال تحصیلی 88/87  به واحد های آموزشی  نواحی ومناطق

مگابایت

17

30/8/88 تا 30 /10/88

13

بازدید نماینده مدیران از مراکز آموزشی خارج از استان

بازدید

1

طول سال تحصیلی

14

طراحی مقاله ، لوح و محتوای علمی در راستای ارزشیابی کیفی درس عربی

برنامه

1

زمان بندی دبیرخانه

15

فراخوان تجربیات خلاقانه در به کارگیری روش های نوین ارزشیابی درس روان شناسی

برنامه

1

زمان بندی دبیرخانه

16

ارزیابی عملکرد گروه های آموزشی درس تاریخ سراسر کشور

برنامه

31

در طول سال تحصیلی

کارشناسي تكنولوژي و گروه هاي آموزشي دوره متوسطه